napis_konspekty
  Matulewicz

  Temat: BŁ. ABP. JERZY MATULEWICZ
  - BISKUP CZASÓW TRUDNYCH

  Scenariusz katechezy dla klas ponadgimnazjalnych
  Cel ogólny:
  Zapoznanie uczniów z postacią błogosławionego arcybiskupa Jerzego Matulewicza oraz uświadomienie, że każdy jest wezwany do przezwyciężania zła dobrem w sobie możliwy sposób.

  Cele szczegółowe:
  Uczeń:
  - Przytacza kluczowe wydarzenia z życia i działalności duszpasterskiej Jerzego Matulewicza
  - Formułuje zasady duchowości błogosławionego
  - Tworzy własną tarczę wiary


  Metody i formy pracy:
  praca z tekstem, praca w grupach, tworzenie hasła, wezwania, schemat, krzyżówka

  Pomoce i środki dydaktyczne:
  cztery egzemplarze życiorysu bł., teksty do pracy w grupach, kartki A4, flamastry, cztery krzyżówki A4 do pracy w grupach, przygotowany na tablicy duży schemat herbu-tarczy.
  CZYTAJ WIĘCEJ

  MATERIAŁY POMOCNICZE

  Załącznik I - działalność na rzecz zakonów
  Podczas pobytu w Petersburgu ks. Matulewicz zajmował się - nie mniej niż działalnością naukową i wychowawczą - sprawą ratowania życia zakonnego na terenach podległych Rosji. Na skutek zarządzeń carskich zostało ono skazane na zagładę. Władze nie wyrażały zgody na przyjmowanie kandydatów. Pozostawało więc tylko prowadzenie życia zakonnego w ukryciu. Od wielu lat obserwował ks. Matulewicz działalność ukrytych zgromadzeń na terenie Polski, przebywał wśród nich, dla niektórych opracowywał konstytucje zakonne.
  Korzystając z przykładu zgromadzeń założonych przez o. Honorata Koźmińskiego ks. Matulewicz chce szukać rozwiązania nurtującego go problemu ratowania Zakonu Marianów. Po przedyskutowaniu projektu ze swoim przyjacielem ks. prof. Franciszkiem Buczysem przedstawił swój plan o. Sękowskiemu jedynemu marianinowi, który pozostał w Mariampolu w 1908 roku. W następnym roku udał się do Rzymu z prośbą o wprowadzenie takich zmian w mariańskiej regule, by zakon mógł istnieć i działać w ukryciu.
  W końcu sierpnia 1909 roku o. Sękowski przybywa do Warszawy, gdzie wobec przedstawiciela Stolicy Apostolskiej dla zakonów ukrytych, biskupa Kazimierza Ruszkiewicza, mając zgodę Piusa X, przyjmuje od ks. Matulewicza śluby zakonne, a ks. Buczysa przyjmuje do nowicjatu. To wydarzenie z dnia 29 sierpnia 1909 roku stanowi moment odnowienia Zgromadzenia Marianów.

  CZYTAJ WIĘCEJ
  FOTOGRAFIA DO POBRANIA


  katechezagk

  Temat: CZŁOWIEK, KTÓRY UKOCHAŁ CHRYSTUSA I KOŚCIÓŁ - BŁ. JERZY MATULEWICZ

  Konspekt katechezy dla klas gimnazjum

  Cel ogólny:
  ukazanie bł. Jerzego Matulewicza jako człowieka oddanemu z miłości na służbę Bogu i Kościołowi.

  Cele szczegółowe:
  uczeń:
  - charakteryzuje postać tytułową bł. Jerzego Matulewicza
  - wskazuje źródła chrześcijańskiej miłości
  - uzasadnia potrzebę odwoływania się w życiu do wzorców jakimi są święci i błogosławieni
  - wnioskuje o potrzebie przejawiania miłości względem Boga i Kościoła (człowieka) na co dzień.


  Metody i formy pracy:
  układanie puzli logicznych, prezentacja, czytanie na głos, analiza tekstu, praca w grupach, wywiad, rozmowa.


  Pomoce dydaktyczne:
  puzle logiczne (porozcinany tekst "błogosławiony ks. Jerzy Matulewicz" na małe fragmenty, do którego dodane są dwa nie pasujące elementy), fotografia Błogosławionego, życiorys, teksty do pracy w grupach, mikrofon, duży napis: "Rozmowy zawsze na czasie"
  CZYTAJ WIĘCEJ

  MATERIAŁY POMOCNICZE

  GRUPA I - "sługa i apostoł Jezusa Chrystusa"
  Homilia Ojca Św. Jana Pawła II z 28 czerwca 1987r. (fragmenty)
  Matulaitis-Matulewicz jest szczególnym darem dla Kościoła i Narodu na Litwie. Prawdziwy "sługa i apostoł Jezusa Chrystusa", gorliwy i niestrudzony w wypełnianiu kapłańskiej posługi na własnej ziemi ojczystej, w Polsce, w Rzymie i na innych miejscach, był Pasterzem pełnym męstwa i inicjatywy, zdolnym w sposób roztropny i w duchu poświęcenia stawiać czoło trudnym dla Kościoła sytuacjom. Jedyną jego troską było zawsze zbawienie powierzonych mu dusz.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  katecheza

  Temat: JUREK, KTÓRY ZOSTAŁ BISKUPEM

  Scenariusz katechezy dla klas V-VI szkoły podstawowej
  Cel ogólny:
  Ukazanie najważniejszych faktów z życia błogosławionego Arcybiskupa Jerzego Matulewicza.

  Cele operacyjne:
  Uczeń:
  - podaje różnice pomiędzy kapłanem a biskupem
  - formułuje cechy dobrego chrześcijanina wynikające ze świadectwa życia Błogosławionego
  - podejmuje refleksję nad swoją postawą


  Metody i formy:
  panel dyskusyjny, wykład, praca w zespołach, dyskusja

  Pomoce i środki dydaktyczne:
  kartki z odrysowanymi stopami, napis na papierze: "Błogosławiony Arcybiskup Jerzy Matulewicz", 2 lusterka, jedno całe - drugie rozbite.

  CZYTAJ WIĘCEJ


  matulewicz i dzieci

  Temat: ŚWIĘTY PRZYJACIEL.
  BŁOGOSŁAWIONY JERZY MATULEWICZ

  Konspekt katechezy dla klas II -IV szkoły podstawowej
  Cel ogólny:
  Ukazanie bł. Apa. Jerzego Matulewicza jako wzoru do naśladowania w drodze do nieba.

  Cele szczegółowe:
  Uczeń: - wyjaśni kim był bł. Jerzy Matulewicz - wymieni cechy dobrego przyjaciela - przy pomocy katechety wskaże osoby, które są dla niego przewodnikiem w drodze do nieba.

  Metody i formy pracy:
  opowiadanie, pogadanka, tekst luk, praca w zeszycie.

  Pomoce dydaktyczne:
  ksero tekstów z lukami
  CZYTAJ WIĘCEJ


  jerzy i dzieci

  Temat: BŁ. JERZY MATULEWICZ
  - KAPŁAN I ZAKONNIK

  Konspekt katechezy dla kl. "O" i I szkoły podstawowej
  Cel ogólny:
  zapoznanie uczniów z postacią bł. bp Jerzego Matulewicza.

  Cele szczegółowe:
  Uczeń:
  - Przypomina znane sobie wiadomości o kapłanie
  - Dopasowuje ilustracje związane z pracą kapłana,
  - Poznaje wybrane wiadomości z życia bł. bp Jerzego Matulewicza,
  - Podejmuje trud pełnienia dobrych uczynków.


  Metody:
  obserwacja, modlitwa, metody aktywizujące, niedokończone zdania.

  Pomoce i środki dydaktyczne:
  zagadka, piłeczka, ilustracje związane z pracą księdza i inne dowolne, małe obrazki dla każdego dziecka z postacią bł. Jerzego Matulewicza, kredki, zeszyt.
  CZYTAJ WIĘCEJ

  odsylacz

© BJM