adoracja_01
  s. Ewa Orzechowska

  NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
  W DZIEŃ WSPOMNIENIA
  BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  27 styczeń 2011
  Parafia Niep. Poczęcia NMP

  WYSTAWIENIE
  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  MODLITWA

  Boże żyjący w Eucharystii wyznajemy wiarę w Twoją obecność pod postacią Chleba i Wina, uwielbiamy Cię i dziękujemy za Twoje zniżenie się do tych postaci, aby pozostać z nami aż do skończenia świata i karmić nas sobą podczas każdej Eucharystii. Dziękujemy Ci za wszystkich świętych a dziś szczególnie za bł. Jerzego Matulewicza. Dziękujemy za Jego umiłowanie Kościoła, służbę dla Niego i przykład miłości do każdego człowieka bez wyjątku. Dziękujemy za dar jedności, jakim kierował się w życiu, za przykład jednania zwaśnionych narodów, szacunku dla ludzi innych wyznań i religii oraz za przykład przebaczania i kochania wrogów, jak sam tego uczyłeś. Dziękujemy też za Jego przykład obrony wartości chrześcijańskich i prawdy, za zwyciężanie zła dobrem i wiarę w dobro - choć czasem ukryte - w drugim człowieku. Dziękujemy też za przykład życia wiarą i nadzieją - które pozwoliły Mu przezwyciężać trudności, ograniczenia i cierpienie, jakiego doświadczał w wyniku choroby i niezrozumienia przez ludzi. Bądź uwielbiony Jezu.

  Pieśń:

  Dziś Panie przed Tobą klękam,
  uwielbiam Ciebie i składam Ci hołd
  za łaskę, którą nam dałeś z miłością ojcowskich rąk.

  Twa miłość przekracza miarę,
  gdy dajesz świętości wzór dzieciom swym
  niech chwała i uwielbienie Tobie Panie na wieki brzmi.

  Z wdzięcznością klękam przed Tobą,
  że dałeś drogowskaz dla ludzkich serc
  Za świętość Ojca Jerzego składam Tobie mój hołd i cześć.

  MODLITWA

  Dziękujemy Ci, Panie, za powołanie naszego Zgromadzenia za pośrednictwem bł. Jerzego i za odnowienie Zgromadzenia Marianów. Otwieraj nas na współpracę z Twoją łaską, abyśmy wzrastali w świętości i w liczbie, byli wierni charyzmatowi, jaki pozostawił nam bł. Jerzy i jak On zgodzili się na życie ukryte w Bogu dla Jego większej chwały i zbawienia ludzi.

  Pieśń:

  Ty, natchniony Duchem Bożym powołałeś nas
  On dla plonu Twego życia dał stosowny czas, by wzrastał.
  Dał sposobny czas

  Niech się żyźni życia plon
  Pokój pracowitym dniom

  Rozpaliłeś jak pochodnię nowych zadań cel
  Byśmy mogli spełniać godnie nam wskazany cel przez Ciebie.
  Nam wskazany cel.

  MODLITWA

  Dziękujemy Ci Panie za duchowość bł. Jerzego, która może być przykładem nie tylko dla nas, ale także dla świeckich członków Twojego Kościoła. Dziękujemy za Jego przykład angażowania świeckich w życie Kościoła. Dziękujemy za naszych braci i siostry w parafii i w całym Kościele za każde dobro, które wnoszą, za świadectwo ich życia oddanego Bogu.
  Umacniaj nas, abyśmy wspólnie z nimi głosili Twoją chwałę, nieśli pomoc wszystkim oczekującym zbawienia, a nade wszystko tak kochali Kościół, aby Jego cierpienia i rany były naszymi, abyśmy dla Jego jedności chcieli i potrafili poświęcić swoje życie.

  Pieśń:

  Ojcze Jerzy wyproś dla nas gorliwości Bożej dar,
  Byśmy zgodnie z charyzmatem nieśli Boga w ludzki świat
  Byśmy wiarą mężnie szli tam, gdzie zatwardziałość serc,
  Gdzie zamknięte dla nas drzwi, by "przez okno" śmiało wejść.

  Wyproś nam gotowość woli na wkroczenie w Boży plan,
  Byśmy żyjąc posłuszeństwem użyźniali Boży łan.
  Byśmy Boga mogli wnieść tam, gdzie Jezus wezwie nas.
  Aby ludzie z błędnych dróg znów na Boży weszli szlak.

  Otwórz Ojcze nasze serca na przyjęcie Bożych łask.
  Wyproś stałość na modlitwie i miłości wielki dar.
  Byśmy nią mężnie szli tam, gdzie Jezus wezwie nas,
  I choć ludzkich braknie sił, byśmy z Nim zbawiali świat

  ZAKOŃCZENIE WYSTAWIENIA NAJŚW. SAKRAMENTU
  DO POBRANIA


  adoracja_01
  s. Małgorzata Celejewska

  NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
  W DZIEŃ WSPOMNIENIA
  BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  27 styczeń 2010
  Parafia Niep. Poczęcia NMP


  WYSTAWIENIE
  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

  Panie Jezu, wierzymy, że w Najświętszym Sakramencie jesteś rzeczywiście obecny.
  Panie umocnij naszą wiarę.
  Stajemy dziś przed Tobą w gronie duchowych córek i synów błogosławionego Ojca Jerzego Matulewicza, łączymy się ze wszystkimi, którzy dziękują za jego życie i powołanie, za słowa i przykład jakie nam zostawił, za Zgromadzenia zakonne, które założył i odnowił.
  Łączymy się także z jego modlitwą uwielbienia, jaką zanosił do Ciebie na ziemi i teraz, widząc Cię twarzą w twarz:

  "Panie, kocham Ciebie! Daj bym Cię kochał i nigdy kochać nie przestawał. Serce mi płonie. Tyleś mi łask użyczył, o Panie, cóż Ci oddam za to, co ofiaruję, jak się wywdzięczę? Wszystko jest twoje, co posiadam, więc cóż Ci dać mogę? Wszystko, co mam. Z siebie nic nie mam, lecz z łaski Twojej jestem bogaty. Wszystko Tobie ofiaruję."


  PIEŚŃ

  Boże, który jesteś skałą dla wierzących w Ciebie, wielbimy Cię i wysławiamy za wielkie dzieła jakich dokonałeś w życiu bł. Jerzego, aby okazać światu swoją mądrość i moc.

  Boże, którego Opatrzność nigdy się nie myli, dziękujemy Ci za to, że bł. Jerzy z pokorą i uległością poddawał się Twojemu prowadzeniu, choć przyszło mu iść drogą bolesnych prób i doświadczeń, choroby ciała i fałszywych sądów ze strony innych.

  Ojcze zatroskany o każdego człowieka, dziękujemy Ci za modlitewną ufność bł. Jerzego, który wszystko z Tobą omawiał, o wszystko Cię prosił, tylko w Tobie pokładał nadzieję i zawsze poddawał się Twojej świętej woli.

  Boże, który w swoim planie miłości przewidziałeś Kościół jako znak i narzędzie zbawienia ludzi, dziękujemy Ci za bł. Jerzego, którego serce napełniłeś wielką miłością Kościoła i bezgranicznym oddaniem w służbie Twojemu Ludowi.

  Najlepszy Ojcze, który pragniesz zbawienia wszystkich swoich dzieci, dziękujemy Ci za szerokie serce bł. Jerzego, który ogarniał swoją miłością ludzi ze wszystkich narodów.

  Boże, który powołujesz wybranych przez Ciebie ludzi do wyłącznej Twojej służby, dziękujemy Ci za charyzmat bł. Jerzego jako Założyciela i Odnowiciela Zgromadzeń zakonnych oraz za szczególną troskę jaką otaczał życie konsekrowane.

  Boże, Królu wieków, dziękujemy Ci za bł. Jerzego, który umiał wykorzystać każdą chwilę swojego życia, aby zamieniać ją na miłość i promieniować jej blaskiem, oświetlając innym drogę do Ciebie.

  PIEŚŃ

  "Ty, o Panie widzisz, że niczego więcej nie pragniemy, jak tylko większej Twojej chwały, udoskonalenia i zbawienia własnej duszy, zbawienia dusz innych oraz dobra i wywyższenia Twojego Kościoła. Przyjmij Panie naszą dobrą wolę, wszystkie siły i talenty, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Uczyń z nami według Twojego upodobania."

  Błogosławiony Jerzy, nasz Ojcze i bracie w Jezusie Chrystusie, ty ponad wszystko Go ukochałeś, całkowicie oddałeś Mu swoje życie i byłeś z Nim doskonale zjednoczony w miłości. Prosimy Cię, abyśmy za twoim wstawiennictwem tak uwierzyli Chrystusowi, by zawsze był On dla nas jedynym sensem życia. Pomóż nam tylko Jezusa kochać, tylko Jemu służyć, tylko Nim się radować i tylko w Nim znajdować siłę do codziennej wierności naszemu powołaniu. Amen.
  Błogosławiony Ojcze Jerzy, módl się za nami.

  ZAKOŃCZENIE WYSTAWIENIA NAJŚW. SAKRAMENTU
  DO POBRANIA

  odsylacz

© BJM