napis_wyklady
  Pasterz

  Tadeusz Górski MIC

  PASTERZ KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO

  W historii Kościoła występują ludzie, powołani do tego, aby być narzędziami Boga dla innych, nawet dla całych społeczności. Nasz region Europy na początku XX wieku opanowała choroba nacjonalizmu. Jak się wydaje bł. Jerzy Matulewicz miał misję od Boga, aby leczyć nasze narody nauczaniem i przykładem własnego życia.
  Już jako uczeń gimnazjum mariampolskiego Jerzy stał się świadomym Litwinem. Litewskie odrodzenie, doceniając takie wartości narodowe, jak ziemia, wiara, język, niezawisłość, wchodziło w konflikt z innymi narodami, które te wartości Litwinom ograniczały. Echo tych antagonizmów znajdujemy również w postawie młodego Jerzego, o czym wspomina w liście do ks. Jana Totoraitisa z 8 I 1913: Dawniej bardzo nie cierpiałem Żydów. Był czas, kiedy nie cierpiałem Rosjan i Polaków. Jednak Bóg oświecił mnie, udzielił tej łaski i zrozumiałem, że to jest niezgodne z nauką Chrystusa, który kazał kochać każdego bliźniego, jak siebie samego.

  czytaj więcej  Witraż

  s. Janina Samolewicz SJE

  BŁ. JERZY MATULEWICZ, BISKUP WILEŃSKI - ZAŁOŻYCIEL ZGROMADZENIA SIÓSTR SŁUŻEBNIC JEZUSA W EUCHARYSTII

  referat wygłoszony na sesji naukowej w Wilnie dn. 17 października 2003 opublikowany w: Lietuviu Kataliku Mokslo Akademijos Metrastis. T. 24. Vilnius, 2004, s. 407-420

  W całokształcie odnowy życia religijnego diecezji wileńskiej w latach 1918-1925, dzięki trosce biskupa Jerzego Matulewicza wyraźnie można zauważyć dwa główne nurty:
  1. reorganizacja struktur administracyjnych diecezji;
  2. ożywienie życia zakonnego.

  Dzięki nim przepływ Ewangelii i życie według Niej stawały się rzeczywistością. Jest ona bardzo bogata i trzeba ją dokładnie zbadać. Niespodziewana propozycja zastąpienia ks. dr Tadeusza Krahela pozwala mi tylko fragmentarycznie odnieść się do problematyki, zaprezentowanej w powyższych punktach, podejmując temat: Bł. Jerzy Matulewicz, biskup wileński - założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.

  Korzystam ze sposobności, aby odpowiedzieć na pytanie: co przemawia za faktem, że założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii jest bł. Jerzy Matulewicz?
  Aby udzielić poprawnej odpowiedzi trzeba określić:
  - Czyją inicjatywą było założenie zgromadzenia?
  - Komu powierzona została formacja?
  - Kto przyjął prawną odpowiedzialność za rozwój i działalność zgromadzenia?

  czytaj więcej  Bidkup Matulewicz

  Ewa Orzechowska SJE

  BŁ. JERZY MATULEWICZ JAKO WZÓR WYCHOWAWCY CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

  Błogosławiony Jerzy Matulewicz jest wzorem dla współczesnych wychowawców i duszpasterzy, szczególnie jako wychowawca miłości uniwersalnej. Miłość uniwersalna nie eliminuje z obszaru swego oddziaływania żadnego człowieka bez względu na jego pochodzenie, wyznanie i światopogląd.
  Wychowanie w systemie Ojca miało charakter uniwersalny, obejmowało całego człowieka, wszystkie jego władze i zdolności. Nie tracił jednak z oczu punktu centralnego - miłości /.../. Jego wychowanie tchnęło dynamizmem i swobodą, albo - jak mawiał - wolnością dzieci Bożych".

  Bł. Jerzy, stawiając przed współczesnym wychowawcą wzór Chrystusa, uzasadnia jednocześnie konieczność Jego naśladowania we wszystkich przejawach apostolskiego działania, zmierzającego do wychowania prawdziwych uczniów Pana. Bł. Jerzy stawia wychowawcy wzór Chrystusa nauczającego i utrudzonego pracą, odbierającego wzgardę i prześladowanie za głoszoną naukę.
  Pośród cech duchowości wychowawcy chrześcijańskiego, bł. Jerzy Matulewicz stawia na pierwszym miejscu jego doskonałość osobistą, ścisłe zjednoczenie z Bogiem i autentyczne życie wiarą.
  Bł. Jerzy zachęca i wzywa wszystkich, którzy podjęli się zadania formacji, wy-znawców Chrystusa, do życia w pełni odzwierciedlającego Jego naukę, aby sami byli pełni ducha Chrystusowego i wszędzie Go wnosząc, własnym przykładem pociągali do Niego wszystkich ludzi.

  czytaj więcej


  Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świetym w Łodzi wydało książkę zawierającą wszystkie konferencje wygłoszone podczas sympozjum naukowego:

  Sympozjum_okładka
  UOBECNIANIE MIŁOŚCI W SWERZE DIALOGU
  MIĘDZY NARODAMI, WYZNANIAMI I RELIGIAMI
  WEDŁUG BŁ. JERZEGO MATULEWICZA

  Sympozjum Naukowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Warszawie 23. 10. 2001 r.


  Kliknij na okładkę ksiązki, aby zapoznać się z jej treścią

  DOWNLOAD


  odsylacz

© BJM